Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder “Nivel” verstaan; Nivel BV, gevestigd te Breda aan de Emmastraat 2d, KvKnr. 20098690, te Breda.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt onder “opdrachtgever” verstaan; de natuurlijke of rechtspersoon aan wie door Nivel een offerte en/of opdrachtbevestiging is gericht, aan wie door Nivel personeel beschikbaar wordt gesteld en/of met wie Nivel een overeenkomst sluit.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Nivel, overeenkomsten tot detachering, uitzending en/of inlening van personeel, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk met Nivel anders is overeengekomen.

2.2 Verwijzingen door opdrachtgevers naar hun eigen algemene voorwaarden worden niet aanvaard.

2.3 Van deze algemene voorwaarden afwijkende en /of aanvullende bepalingen gelden slechts indien deze vooraf schriftelijk met Nivel zijn overeengekomen.

2.4 De schriftelijk overeengekomen afwijkingen en/of aanvullingen als bedoeld in de leden 1 en 3 van dit artikel worden geacht slechts voor de overeenkomst, waarop zij betrekking hebben, te zijn overeengekomen. Voor iedere nieuwe of opvolgende overeenkomst dient afwijking van deze algemene voorwaarden opnieuw schriftelijk te worden overeengekomen.

Artikel 3. Offertes

3.1 Het is de opdrachtgever en aan opdrachtgever gelieerde vennootschappen zes maanden na schriftelijke aanbieding van kandidaten niet toegestaan met kandidaten van Nivel rechtstreeks voor zich, doormiddel van  en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aan te gaan, behoudend vooraf schriftelijke toestemming van Nivel.

3.2 In gevallen waarin een speciale prijsopgave voor de opdrachtgever is opgesteld, komt een overeenkomst tot stand wanneer de opdrachtgever het aanbod van Nivel aanvaardt, tenzij Nivel het aanbod binnen 10 dagen na aanvaarding daarvan door de opdrachtgever intrekt, zonder uitvoering te hebben gegeven aan de overeenkomst.

3.3 Alle overige overeenkomsten, ook indien en voorzover zij door al dan niet in dienst van Nivel zijnde tussenpersonen zijn aangegaan, komen pas tot stand, nadat deze door Nivel danwel door een haar uitdrukkelijk daartoe gemachtigde, schriftelijk of mondeling zijn bevestigd, danwel zonder voorafgaande opdrachtbevestiging zijn uitgevoerd.

Artikel 4. Ter beschikking stellen van personeel

4.1 Nivel kiest het aan de opdrachtgever op diens verzoek ter beschikking te stellen personeelslid uit op basis van de aan Nivel bekende informatie over het personeelslid enerzijds en de informatie van de opdrachtgever over de te verrichten werkzaamheden anderzijds.

4.2 Indien de opdrachtgever van mening is, dat het door Nivel aan hem ter beschikking gestelde personeelslid niet aan de gestelde vereisten voldoet, is de opdrachtgever gerechtigd om het betreffende personeelslid weg te sturen en aan Nivel een ander personeelslid te vragen. De opdrachtgever blijft gehouden de door het weggestuurde personeelslid gewerkte uren te vergoeden.

4.3 Het personeel, dat Nivel aan de opdrachtgever ter beschikking stelt, verricht de door de opdrachtgever opgedragen werkzaamheden onder leiding en toezicht van die opdrachtgever en op de door de opdrachtgever aan te wijzen locatie. Opdrachtgever geeft noodzakelijk instructies en verstrekt benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen.

4.4 De opdrachtgever verplicht zich om het door Nivel ter beschikking gestelde personeel in de gelegenheid te stellen en alle middelen ter beschikking te stellen die voor de goede uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden noodzakelijk of redelijkerwijs wenselijk zijn.

4.5 De opdrachtgever is verplicht het door Nivel aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde personeel te beschermen tegen gevaren, van welke aard dan ook. Hieronder wordt mede verstaan de inrichting en het onderhoud van de door de opdrachtgever aan het door Nivel ter beschikking gestelde personeel ter beschikking gestelde ruimten en middelen.

4.6 Onverminderd de verplichting van de opdrachtgever om de deswege door Nivel geleden en nog te lijden schade te vergoeden, waaronder gemaakte kosten en gederfde winst, vrijwaart de opdrachtgever Nivel van alle vorderingen tot vergoeding van de door het ter beschikking gestelde personeelslid of diens erfgenamen geleden schade van welke aard dan ook, die ontstaan is voor, tijdens, of na de bij of namens de opdrachtgever verrichtte werkzaamheden en waarvoor de opdrachtgever aansprakelijk is te houden.

Artikel 5. Uurtarieven

5.1 De uurtarieven voor terbeschikkingstelling van personeel door Nivel zijn exclusief omzetbelasting, doch inclusief werkgeverslasten, tenzij anders overeengekomen.

5.2 Tariefopgaven worden slechts gedaan op basis van de op het tijdstip van het doen van die opgave geldende tarieven, lonen, premies, belastingen, werkgeverslasten, reserveringen en bureaumarge.

5.3 Indien na het sluiten van de overeenkomst de lonen, premies van welke aard dan ook, belastingen en/of andere factoren, die het uurtarief van het personeel mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Nivel gerechtigd deze wijzigingen dienovereenkomstig aan de opdrachtgever door te berekenen.

5.4 Indien de opdrachtgever een op een consument gelijkende kleine onderneming/beroepsbeoefenaar is en er een verhoging van het uurtarief als bedoeld in artikel 4.4, met meer dan 20% binnen drie maanden na het sluiten der overeenkomst optreedt, is de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst per aangetekende brief te ontbinden.

5.5 Indien en voor zover het door Nivel aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde personeel buiten de vastgestelde werktijden werkzaamheden dient te verrichten (overuren), wordt de vergoeding voor die uren in goed onderling overleg vastgesteld. Het minimum van een dergelijke vergoeding bedraagt 125% van het overeengekomen uurtarief voor overwerk tot 24.00 uur, 150% voor overwerk na 24.00 uur of op zaterdagen en 200% voor overwerk op zon- en feestdagen.

5.6 Nivel heeft het recht om 1 keer per kalenderjaar een inflatiecorrectie toe te passen volgens de CBS Consumentenprijsindex over de voorgaande periode 1 februari – 31 januari

Artikel 6. Concurrentie

6.1 Het is de opdrachtgever, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Nivel, niet toegestaan om bij Nivel werkzame of door Nivel ter beschikking gestelde personeelsleden in dienst te nemen of anderszins buiten Nivel om werkzaamheden voor zich te laten verrichten.

6.2 Het in het eerste lid bepaalde geldt tot 6 maanden na de laatste dag, dat het betreffende personeelslid door Nivel aan de opdrachtgever ter beschikking is gesteld of anderszins werkzaamheden voor de opdrachtgever heeft verricht.

6.3 Bij overtreding van het in de eerste twee leden van dit artikel bepaalde, verbeurt de opdrachtgever aan Nivel een dadelijk en ineens zonder ingebrekestelling of sommatie opeisbare boete van €. 10.000,00 per overtreding, alsmede €. 1000,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Nivel om volledige schadevergoeding te vorderen.

6.4 Indien de opdrachtgever het door Nivel ter beschikking gestelde personeelslid buiten Nivel om in dienst wenst te nemen of anderszins werkzaamheden voor zich wil laten verrichten, dient de opdrachtgever een daartoe strekkend schriftelijk verzoek aan Nivel te doen. In goed onderling overleg kan dan een door de opdrachtgever aan Nivel te voldoen bedrag vastgesteld worden, waarna Nivel voor de overname van dat personeelslid schriftelijke toestemming aan zowel de opdrachtgever als het personeelslid van Nivel zal geven.

Artikel 7. Zekerheidsstelling

7.1 Nivel is steeds gerechtigd, alvorens personeel ter beschikking te stellen of met een eenmaal aangevangen ter beschikkingstelling door te gaan, voldoende zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van de opdrachtgever te verlangen.

7.2 Indien de verlangde zekerheid niet of op ongenoegzame wijze wordt aangetoond, heeft Nivel het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het aan Nivel alsdan toekomende recht of betaling van hetgeen bij beëindiging van de overeenkomst verschuldigd is, wegens reeds ter beschikking gesteld personeel en/of gemaakte kosten.

 Artikel 8. Urenadministratie

De opdrachtgever is verplicht om alle gewerkte uren van door Nivel aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde werknemers deugdelijk te administreren.

Artikel 9. Ziekten, vakanties en andere verhindering

9.1 Nivel is verplicht om in geval van ziekte, vakantie, verlof en dergelijke van het aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde personeel, de reden en duur van de verhindering zo snel mogelijk na het bekend worden daarvan aan de opdrachtgever door te geven.

9.2 Indien de opdrachtgever aangeeft dat hij, in geval van verhindering van het ter beschikking gestelde personeelslid, een ongeveer gelijkwaardige vervanger wenst, zal Nivel zich zoveel mogelijk inspannen om een dergelijke vervanger ter beschikking te stellen.

9.3 De opdrachtgever heeft, in geval van verhindering van het ter beschikking gestelde personeel, geen recht op schadevergoeding van welke aard dan ook.

Artikel 10. Intellectuele eigendom

10.1 Indien het aan de opdrachtgever door Nivel ter beschikking gestelde personeelslid tijdens de door de opdrachtgever opgedragen werkzaamheden een voor intellectuele eigendomsverkrijging vatbare prestatie verricht, zoals onder andere een octrooi-, merk-, model-, of auteursrecht, komt dit recht behoudens andersluidende schriftelijke afspraak aan Nivel toe.

10.2 De opdrachtgever heeft geen recht op enige vergoeding inzake de overgang van bovenbedoelde rechten.

Artikel 11. Betaling

11.1 Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de betaling hetzij à contant, hetzij via overboeking op een door Nivel aan te wijzen bank- of girorekening aan het eind van iedere week of maand, danwel aan het eind van het project. Gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling kan in sommige gevallen worden geëist.

11.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt als betalingsconditie een termijn van 14 dagen na factuurdatum.

11.3 De gefactureerde bedragen komen niet in aanmerking voor opschorting en/of verrekening door de opdrachtgever.

Artikel 12. Tekortkoming

12.1 Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichtingen of aan enige andere bepaling van de overeenkomst heeft voldaan, alsmede indien de opdrachtgever op diens goederen beslag gelegd krijgt, surséance van betaling aanvraagt, of indien faillissement wordt aangevraagd, is het totale aan Nivel verschuldigde bedrag –ongeacht eerdere afspraken m.b.t. de betalingstermijn- terstond opeisbaar. De opdrachtgever is in deze gevallen zonder ingebrekestelling in verzuim.

12.2 Het door de opdrachtgever aan Nivel verschuldigde bedrag wordt verhoogd met een vertragingsrente van 3% per maand of een gedeelte van een maand, te rekenen vanaf de factuurdatum tot aan de dag der algehele voldoening.

12.3 Wanneer Nivel zich genoodzaakt ziet een onbetaald gebleven factuur ter incasso uit handen te geven aan derden (advocaat, deurwaarder, incassobureau e.d.) is Nivel gerechtigd zonder voorafgaande aankondiging een vergoeding te berekenen, wegens de door Nivel gemaakte kosten van tenminste 15% van het factuurbedrag (met een minimum van €. 75,00) zulks vermeerderd met €. 30,00 aan administratiekosten.

Artikel 13. Ontbinding

13.1 Onverminderd de bevoegdheid om nakoming te vorderen, heeft Nivel in de onder 12.1 bedoelde gevallen tevens het recht om de uitvoering van de nog lopende overeenkomsten op te schorten, c.q. elke overeenkomst met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk, zulks ter keuze van Nivel, zonder gerechtelijke tussenkomst door middel van een daartoe bestemde schriftelijke verklaring te ontbinden, één en ander voor zover dit door de wanprestatie danwel door de omstandigheden wordt gerechtvaardigd.

13.2 Door de ontbinding worden de over en weer bestaande verplichtingen onmiddellijk opeisbaar. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Nivel geleden schade, onder meer bestaande uit gederfde winst en gemaakte kosten, indien de oorzaak van de reden van de ontbinding bij de opdrachtgever is gelegen.

Artikel 14. Overmacht

Nivel is niet aansprakelijk voor niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van aan Nivel verleende opdrachten, indien de oorzaak daarvan niet aan Nivel toe te rekenen is of het gevolg is van overmacht in de meest ruime zin van het woord.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

15.1 Het door Nivel aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde personeel verricht de door de opdrachtgever opgedragen werkzaamheden op aanwijzing, onder verantwoordelijkheid voor rekening en voor risico van de opdrachtgever.

15.2 Voor zover rechtens toelaatbaar, is Nivel niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, schade aan roerende of onroerende zaken, personenschade, vermogensschade, immateriële schade of gevolgschade bij de opdrachtgever.

15.3 De aansprakelijkheid van Nivel is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar wordt uitgekeerd, danwel tot het bedrag waarvoor een ondernemer, met een soortgelijk bedrijf als dat van Nivel, zich pleegt te verzekeren.

15.4 Voor schade, waarvoor de door Nivel afgesloten wettelijke aansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt, kan nimmer Nivel aansprakelijk gehouden worden.

15.5 Nivel heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de opdrachtgever te beperken en/of ongedaan te maken.

Artikel 16. Annulering

Bij annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever is deze aan Nivel een ineens en zonder voorafgaande ingebrekestelling verschuldigde boete verschuldigd ten bedrage van 30% van hetgeen de opdrachtgever bij de correcte uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, onverminderd het recht van Nivel om nakoming, ontbinding en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 17. Verjaring

Alle rechtsvorderingen van de opdrachtgever uit hoofde van een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst verjaren, behoudens bepalingen van dwingend recht, na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de werkzaamheden werden voltooid of hadden moeten worden voltooid.

Artikel 18. Geschillen

18.1 Op alle geschillen die voortvloeien uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten en de daarbij behorende onderhavige algemene voorwaarden, of die daarop geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlands recht van toepassing. Ze worden beslecht door de ter zake doende rechter.

18.2 Voor zover de berechting van voornoemde geschillen behoort tot de competentie ener rechtbank, zullen deze in eerste aanleg uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter binnen het Arrondissement waar Nivel gevestigd is.

Artikel 19. Verwerking van persoonsgegevens door Nivel

19.1 Nivel  zal zich inspannen om te voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens, welke haar ter beschikking worden gesteld. Daarbij zal Nivel  niet meer persoonsgegevens verwerken dan voor de uitvoering van de overeenkomst(en) met haar klanten redelijkerwijs noodzakelijk is.

19.2 Opdrachtgever zal er ook op toezien dat zij niet meer persoonsgegevens aan Nivel  verstrekt dan dat redelijkerwijs noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten. Indien het voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is dat persoonsgegevens worden uitgewisseld, dient Opdrachtgever voor de doorzending van deze persoonsgegevens op een veilige wijze digitaal als niet-digitaal aan Nivel  ter beschikking te stellen.

19.3 Opdrachtgever staat er voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de persoonsgegevens, die aan Nivel  ter beschikking worden gesteld niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde.

19.4 Na ontvangst van de persoonsgegevens zal Nivel  zorgvuldig omgaan met deze  persoonsgegevens. Nivel  zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beveiligen en beveiligd te houden tegen verlies of tegen enige vorm van onzorgvuldigheid, ondeskundigheid en ongeoorloofd gebruik daarvan.

19.4 Nivel  zal de persoonsgegevens alleen delen met haar Opdrachtgevers voor zover het delen noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst met de Opdrachtgever en haar medewerkers. Werknemers van Nivel  dienen zich te houden aan privacy bepalingen in hun (arbeids)overeenkomst en aan de protocollen van Nivel . Nivel  ziet er bovendien op toe dat haar medewerkers zich houden aan de privacyregels voor verwerking van persoonsgegevens.

19.5 Nivel  zal geen persoonsgegevens delen met derden, tenzij deze persoonsgegevens noodzakelijk gedeeld dienen te worden om de afgesproken dienstverlening met de Opdrachtgever mogelijk te maken. In voorkomende gevallen zal Nivel  privacy bepalingen in haar contracten met deze derden opnemen ter bescherming van de persoonsgegevens van haar Opdrachtgever en ter voorkoming van enig verlies van persoonsgegevens of enige onbevoegde kennisname.

19.6 Nivel slaat de persoonsgegevens van haar Opdrachtgever alleen op in beveiligde datacentra in de Europese Economische Ruimte (EER).

19.7 Betrokkenen hebben op grond van privacywetgeving het recht om persoonsgegevens in te zien, het recht om persoonsgegevens te wijzigen, het recht om vergeten te worden, het recht op dataportabiliteit en het recht op informatie. Betrokkenen kunnen gebruik maken van deze rechten op de wijze zoals aangegeven in de privacyverklaring op de website van Nivel.

19.8 Persoonsgegevens inclusief bijzondere persoonsgegevens, welke aan Nivel  zijn toevertrouwd door de Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de opdracht zullen na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn van deze persoonsgegevens worden teruggegeven of worden vernietigd, een en ander ter keuze van de Opdrachtgever.

19.9 Indien er, ondanks de zorgvuldigheid van Nivel , desalniettemin een beveiligingsincident (datalek) bij Nivel , een door Nivel  ingeschakelde derde of een subverwerker optreedt, dan is Nivel  slechts aansprakelijk indien het datalek is ontstaan door het niet op orde hebben van de beveiliging van haar systemen. Voorts is Nivel  in geval van schade slechts aansprakelijk voor de directe schade ontstaan door het beveiligingsincident (datalek) en niet voor gevolgschade.  Eventuele aansprakelijkheid wordt verder beperkt door het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van Nivel in het concrete geval uitkeert.